במדבר – הנה מקום איתי

נשא – עז כנמר לעשות רצון אביך

בהעלותך – הסתלק מן הספק והסתלק מן הספק

שלח – אספה לי שבעים איש מזקני ישראל

קרח – ויהס כלב את העם אל משה

חוקת – כי הנשיא הוא הכל

בלק – ואני אבטח בך

פנחס – חרות על הלוחות

מטות מסעי – שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו