דברים תשעג

דברים – אלה הדברים אשר דבר משה

ואתחנן – ונושנתם? חדש ימינו כקדם!

עקב – מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב

ראה – והיית אך שמח

שופטים – הארת שלוש עשרה מידות של רחמים

כי תצא – למען יחלצון ידידיך

ניצבים וילך – אתם ניצבים היום כולכם

האזינו – ועתה כתבו לכם את השירה הזאת