במדבר תשעד

נשא: אהבה, מחלוקת וירושלים
בהעלותך: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה
בשלח: ניתאי הארבלי ובקעת ארבל
קרח: עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה ככחי אז וככחי עתה
חוקת: מי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב ונוצר לשונו מרע
בלק: גוילין נשרפין פורחות
פנחס: צרור את המדיינים, התוועדות יב תמוז
מטות: מוצאיהם למסעיהם ומסעיהם למוצאיהם
מסעי: ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'