דברים תשעד

דברים: ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה
ואתחנן: כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים

כי תצא: עשיתי ככל אשר ציויתני – שמחתי ושימחתי
כי תבא: ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי
ניצבים וילך: בת קול מברכתו הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה
האזינו: אנה לידו ושמתי לך