ויקהל פקודי: בין פרשת פרה לפרשת החודש

תצוה: מקשה אחת זהב

תרומה: אדר ופרשיות המשכן

משפטים: משפטים, מזבח וקרבנות

יתרו: יתרו – אב לגרים

וארא: מתחת סבלות מצרים

שמות: פתיחה "לחומש השני"