הדף השבועי לפרשת שופטים תשעז

מתוך כל המינויים המופלאים שעוסקת בהם התורה בתחילת פרשתנו, מינויים שאנו נצרכים למנות בכניסתנו לארץ – שופטים, שוטרים, מלך, נביא – מצוות מינוי השופטים היא מצווה שאיננה מופיעה רק בתרי"ג המצוות אלא שאנו אף חוזרים ומתפללים עליה שלש פעמים ביום –
הָשִׁׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כְּבָרִׁאשׁוֹנָה וְיוֹעֲצֵינוּ כְּבַתְּחִׁלָּה…

אלא שבתפילה הזו יש דבר מעניין מאוד – אנו מתפללים לשופטים ויועצים ולא לשופטים ושוטרים, על משקל הנבואה העתידית של ישעיהו –
וְאָשִִׁׁׁ֤יבָה שֹׁפְטַַ֙יִׁךְַ֙ כְּבָרִִׁ֣אשֹׁנָָ֔ה וְיֹעֲצַַ֖יִׁךְ כְּ בַתְּחִׁלָָּּ֑ה אַַֽחֲרֵי כֵֵ֗ן יִׁקִָּׁ֤רֵא
לָךְַ֙ עִִׁ֣יר הַצֶָּ֔דֶק קִׁרְָיַ֖ה נֶאֱמָָנַֽה.

גם בפרשתנו, מינוי השופטים הוא תנאי, כפי שמביא הרמב"ם, לאותה גאולה העתידה, לבנין מקדש, למשיח
שיגלה במהרה.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת שופטים

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן