הדף השבועי – מטיילים בהגדה פסח תשע"ח

כנגד ארבעה בנים דברה התורה. הראשון שבהם, לפי סדר הופעתם בתורה, הוא לא הבן החכם אלא דווקא הרשע. הוא מופיע עוד לפני שהתורה מסתפרת על יציאת מצרים עצמה. הוא מופיע בהקשר עם קרבן הפסח העתידי בארץ ישראל –
וְהָיָָ֞ה כִּּֽי תָ באוּ אֶל הָאָָ֗רֶץ אֲ שֶר יתּ ן ה֛' לָכֶֶ֖ם כִּּֽאֲ שֶֹ֣ר דּ בֵּּ֑ר וּ ש מרְתֶּםֶ֖ אֶת הִָּֽעֲ בדָָ֥ה הזִּֽ את. וְהָיָָ֕ה כּי יִּֽ אמְרָ֥וּ אֲ ליכֶֶ֖ם בְּ ניכֵֶּ֑ם מָ֛ה הִָּֽעֲ בדָָ֥ה הזֶ֖ את לָכִֶּֽם.
בהגדה התשובה שעונים לבן הזה היא –
וּלְ פי שֶה ו ציא אֶת עצְמ ו מן הכְּלָל כָּ פר בְּ עקָּר. וְ אף אתָּה הקְ הה אֶת שנָּיו וֶאֱ מר ל ו: בּעֲבוּר זֶה עָ שה יְיָ לי בְּ צא תי מ מצְרָ ים. לי – וְ לא ל ו. אילּוּ הָיָה שם, לא הָיָה נגְאָל .
אבל בתורה התשובה היא אחרת לגמרי –
ואֲ מרְתֶֶּּ֡ם ז בח פֶֶּׁ֨ סח ה֜וּא ל -הָ֗' אֲ שֶֹ֣ר פָָּּ֠ סח על בָּתּ י בְ נִּֽי י שרָ אל֙ בְּ מצְ רַ֔ ים בְּנָגְפָּ֥ ו אֶת מצְ רֶ֖ ים וְאֶת בָּתּ ינוּ ה צֵּּ֑יל ו יּקָּ֥ ד הָעֶָ֖ם וִּֽיּ שתּ חֲוִּֽוּ.
הרבה שאלות צריך לשאול כאן – ראשית, למה בעל ההגדה לא בחר את התשובה שבתורה? הרי התשובה היא ברורה – 'זבח פסח הוא ל-ה'. למה הוא לקח את פסוק ששייך לבן שאינו יודע לשאול? –
וְ ה גּדְתָֹּ֣ לְ בנְךַָ֔ בּיָּ֥ ום ההֶ֖וּא לא מר בּעֲבֹ֣וּר זֶָ֗ה עָ שֵּ֤ה יְ הוָה֙ לי בְּ צאת יֶ֖ מ מצְרִָּֽ ים.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – מטיילים בהגדה פסח תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן