הדף השבועי – פרשת בהעלותך תשע"ח

דבריהם של רש"י ושל מפרשים נוספים בתחילת הפרשה מוכרים וידועים –
למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא
היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה – חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות.
השאלה שלנו הפעם פשוטה – אכן שמונים ושמונה פסוקים הוקדשו לקרבנות הנשיאים, אבל לאחריהם הופיע עוד פסוק, והוא האחרון בפרשת נשא ואליו סמוכה פרשת בהעלותך ולא לקרבנות הנשיאים –
וּבְבֹֹ֨א מֹ שֶה אֶל אֹֹ֣הֶל מוֹעֵד֘ לְדַבֵֹּ֣ר אִתּוֹֹ֒ וַיִּ שמַֹ֨ע אֶת הַקֶּׁ֜וֹל מִדַּבֵֹּ֣ר אֵ ליו מֵעַַ֤ל הַכַּפֹֹּ֨רֶת֙ אֲ שֶר֙ עַל אֲרֹֹ֣ן הָֽעֵדֻֻ֔ת מִבֵֵּּ֖ין שֵנֹ֣י הַכְּרֻבִִ֑ים וַיְדַבֵֵּּ֖ר אֵ לָֽיו.
הפסוק הזה עוסק בדבר אחר לגמרי ואולי באמת צריך לשאול מה עניינו דווקא כאן, אך מכל מקום – הוא החותם את פרשת נשא, ואליו ואל האמור בו – שמיעת הקול מבין שני הכרובים מעל הכפורת על ידי משה – נסמכה פרשת בהעלותך! השאלה הזו תאיר ותחדש לנו תפיסת עולם שלמה שרש"י רוצה לומר לנו ובעצם נמצאת בפסוקים.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת בהעלותך תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן