הדף השבועי – פרשת נח תשע"ט

אנו יודעים שדיבור המתחיל הראשון של רש"י על פרשה עוסק בדרך כלל בעניינים עקרוניים וחשובים, וכך
כותרתה של פרשתנו הוא בדבריו הידועים של רש"י. אך נקדים;
הפרשה פותחת במילים –
א לֶּה תוֹלְדֹֹ֣ת נֹֹ֔חַ נֹֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַ דיק תָּ מִ֥ים הָָּּיָ֖ה בדֹּֽרֹתָּיָ֑ו אֶּת הָּּֽאֱלֹ הָ֖ים הּֽתְהַ לֶּךְ נֹּֽחַ .
לכאורה, אחרי המילים 'אלה תולדות נח' היו צריכים להיות רשומים בניו – תולדותיו, אולם התורה מתחילה
דווקא לתאר את נח ואת צדקותו, ואילו תולדותיו מופיעים רק בפסוק שלאחר מכן –
וַ יוֹלֶּד נָֹ֖חַ שְׁלֹשָֹּׁ֣ה בָּ נָ֑ים אֶּת שםָ֖ אֶּת חִָּ֥ם וְאֶּת יפֶּת.
על כך מעיר רש"י את ההערה הבאה –
אלה תולדת נח נח איש צדיק. הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה )משלי י, ז(…
כאילו אומר רש"י – 'אכן התולדות מיד יפורטו בפסוק הבא, אבל כיון שהזכירו אותו הרי שצריך לספר בשבחו
של אדם אפילו לפני סיפור תולדותיו'. זה הסבר יפה, אולם אם אכן כך – מדוע לא סיפרו לנו בשבחו של נח כבר בסוף פרשת בראשית, שם הוזכר נח לראשונה? –
וַּֽיְ הי נֹֹ֕חַ בֶּן חֲ מִ֥שׁ מאָ֖וֹת שָָּּׁנָ֑ה וַ יוֹלֶּד נֹֹ֔חַ אֶּת שםָ֖ אֶּת חִָּ֥ם וְאֶּת יפֶּת.
או אולי בפסוק אחר בסוף 'בראשית', שם רואים כמה הוא היה הפוך מבני דור המבול –
וְנֹֹ֕חַ מִָּ֥צָּא חָ֖ן ב עי נִ֥י ה'.
ובאמת, מה הרעיון? מה זה מועיל לספר בשבחו של אדם?

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת נח תשע"ט

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן