הדף השבועי – פרשת קרח תשע"ח

בפרשת קרח מתארת לנו התורה ניסיון הפיכה המוני בעם ישראל, לא של עשרה אנשים כבפרשת שלח, אלא של –
ואֲנָ שיִׁ֥ם מִ ב נַֽי יִ שרָ אֵ֖ל חֲמִ שים ומָאתָיָ֑ם נְּ שי אִׁ֥י עדָָ֛ה קְּרִ אִׁ֥י מוֹ עֵ֖ד אנְּ שי שַֽם.
זו הפיכה של ממש. ומה הם רוצים? למה דווקא עכשיו?

נתחיל בשאלה הבאה – לכאורה בקשתו של קרח מוגדרת ונכונה מאד –
כָל הַָֽ עדָה֙ כֻּ לם קְּדֹ שים ובְּתוֹכֵָ֖ם הָ֑ '…
דברים הם נכונים ואמיתיים – הנה אנחנו הולכים במדבר עם המשכן ובתוך כל אחד ואחת שוכן הקב"ה, כפי הפסוק – 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', וממילא –
… ו מ ד ו ע תִַֽתְּ נ שאֵ֖ ו על קְּ הִׁ֥ל ה'.
הדבר אף הולכים ומוגדרים יותר. משה רבנו עצמו מגדיר מה רוצה קרח –
… ובִ ק ש ת םֵ֖ גם כהַָֻּֽ נה.
קרח בעצם מבקש להיות כהן גדול. ועל כך עונה לו משה –
בֹ קר וְּיֹ דַ֨ע ה ' את אֲ שר לָ֛וֹ וְּ את ה קדֵ֖וֹ ש וְּהִקְּרִִּׁ֣יב אלָָ֑יו וְּ אָ֛ת אֲ שרִׁ֥ יִבְּ חר בוֹ יקְּרִִׁ֥יב אלַָֽיו.
אך אז מסתבר שלא רק קרח רוצה בכהונה הגדולה אלא מאתיים וחמישים איש מקטירים קטורת ומחליטים לסכן את חייהם כדי להיות כהנים גדולים! לפי שננסה להבין את התוכן הפנימי של טענתם, צריך להבין את העיתוי – אם אתם, עדת קרח, טוענים נגד הכהונה של אהרן – מדוע התעוררתם רק עכשיו? כזכור אנחנו נמצאים אחרי תשעה באב של השנה  השניה לצאת ישראל ממצרים, אחרי חטא המרגלים, ואילו שאהרן התחיל להיות כהן גדול היה כבר בר"ח ניסן – בחנוכת המשכן. למה הם חיכו כארבעה חודשים וחצי, אולי יותר, עד שבאו עם הטענה?! מהי ההמתנה עד לאחרי חטא המרגלים – על פי הסדר המופיע במקרא וכפי שאף לומדים חז"ל את
הדברים  – והקריבה עם הטענה והמעשים של קרח ועדתו רק עכשיו?

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת קרח תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן