חנוכה ועניין פרסום הנס

השיעור במגדל, פרשת מקץ תשעה. האזנה

 


 

המלחמה על הבית: פתיחה לשבת חנוכה:

הרמב"ם מסיים את הלכות חנוכה ואת כל ספר זמנים:

יב  מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק:

יג  הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום הואיל ושניהם מדברי סופרים מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס:

יד  היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר (משלי ג-יז) "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום":

בהלכה יג' נר חנוכה קודם לשבת, אבל בהלכה יד' נר שבת קודם – כי הוא עושה שלום בית. נר חנוכה הוא דווקא לא לשימוש. הרי לכאורה אדם מדליק נר לצורך שימוש, ואפילו נר שבת הוא לצורך שימוש. אבל נר חנוכה הוא הפוך לגמרי.

כך הרמב"ם מסיים את הלכות חנוכה, אבל אם היו שואלים אותי זה היה צריך להיות בהלכות שבת. אבל מה שמפתיע הוא שזה מופיע גם בהלכות שבת, כך שהרמב"ם חוזר על זה פעמיים.

כנראה, שהחזרה הכפולה באה להגיד את המגמה של חנוכה. המגמה של חנוכה היא לפרסם את הנס. אבל לא את נס הניצחון – כי בגלל נס זה יש הלל ועל הניסים, אבל הנרות הם זכר לנס פח השמן. אז איזה נס יש עניין לפרנס – לא את הניצחון, אלא את פח השמן. הנס היה שהוא דלק שמונה ימים, אבל היכן אנו צריכים לפרסם? "פתח ביתו". דווקא על הבית.

אם לא יכול פתח ביתו, הוא לא מניח ברה"ר, אלא בתוך הבית. כנראה שמה שחשוב הוא הבית. וכל זה כי כל חנוכה היה עניין הבית. אנחנו נלחמנו בחנוכה על הבית. היוונים רצו לחסל דווקא את הבית. הם לא רצו להשמיד אותנו, אלא את הבית.

אז אם יש נר חנוכה, או נר שלום בית? מה רוצה חנוכה לעשות? לפרסם את שלום הבית. לכן נר שבת קודם לנר חנוכה, וזה הסיום של ההלכות- וזה הדבר שצריך לזכור. כי מי שמבין שנר ביתו קודם לנר חנוכה-  הבין את כל עניין חנוכה.

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן