"רביעי" של פרשת פקודי תשעו – שיחת בונוס לסעודה הרביעית

לראות שכינה במעשה ידינו – ל'רביעי' של פרשת פקודי

ברכות לסיום

רביעי של פרשת פקודי הוא למעשה קו הסיום של מלאכת המשכן ומכאן ואילך נעבור לעיסוק בהקמתו. את סיום המלאכה מתארת התורה כך:

"ככל אשר ציוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה ה' כן עשו ויברך אותם משה" (לט, מב)

ובמה מברך אותם משה לרגל הסיום?

"אמר להם: יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" (רש"י שם)

ברכה נפלאה! משה רבנו אינו מברך אותנו במעמד המיוחד הזה בברכות בגשמיות ואף לא בברכות ברוחניות, אלא במשהו אחר לגמרי – הוא מברך אותנו שבמעשה ידינו תשרה ברכה, כלומר הוא מברך אותנו שנמשיך לעשות ושהפעולות שלנו לא תהיינה סתמיות אלא שתשרה בהם שכינה.

וממשיך משה לברך:

"ויהי נועם ה' א-להינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" (רש"י שם).

רש"י מביא את הפסוק הזה לא כחותם של דרשה טובה, שהרי הוא אינו בא אלא ליישב פשוטו של מקרא. רש"י רוצה להזכיר לנו עניין חשוב ומדהים.

הורדה והדפסה של השיחה לסעודה רביעית

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן