ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'

השיעור בירושלים, פרשת מסעי תשעד. האזנה