הדף השבועי – פרשת וירא תשע"ט

אם צריך להגדיר נושא אחד החורז את פרשתנו כולה כמדומני שהוא יהיה 'הכנסת אורחים'. יש בה בפרשה מודלים חיוביים ומודלים שליליים, ברמות הקיצוניות ביותר, לנושא הזה.
הפרשה פותחת באברהם אבינו כשהוא –
יֹ שבֵׁ֥ פתַח הָאֹֹ֖ הל כחֵֹׁ֥ם הַ יוֹם. וַ י שא עינָיו֙ וַ ירְּא וְּהִּ נה֙ שלֹ שָׁ֣ה אֲנָ שים נִּ צבִֹּ֖ים עָלָָ֑יו וַ ירְּא וַָָּׂ֤ ירָץ לִּקְּרָאתָם֙ מִּ פתַח הָאַֹּ֔ הל…
ולקראת סיומה, לפני שמגיעים אל פרשת העקידה, היא מספרת על אברהם היושב בבאר שבע –
וַ י טֵׁ֥ע אֹ֖ של בבְּ אָׁ֣ר שבַָ֑ע וַ יקְּרָא שם ב שםֵׁ֥ הֹ֖ ' אֵׁ֥ל עוֹלֶָּֽם.
על פי חז"ל, גם שם לא היה האשל הזה רק עץ נפלא שנתן פירות במדבר אלא גם מקום להכנסת אורחים – 'אכילה, שתיה, לינה'. כך למדו רבותינו נוטריקון במילה זו.
מן הצד ההפוך לאברהם אבינו, הרי שנפגוש בפרשה את סדום, שכל דינה בא עליה בשל הכנסת האורחים הנוראית
שלה. גם את נציב המלח אליו הפכה אשתו של לוט כולנו זוכרים עוד מסיפורי גן הילדים, כפי שמביא שם רש"י –
ותהי נציב מלח. במלח חטאה ובמלח לקתה. אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו אף המנהג הרע הזה
אתה בא להנהיג במקום הזה?! )ב"ר נ, ד(.
ובתווך – בין אברהם לאשת לוט ולאנשי סדום – לוט, שנמצא בסדום אך משתדל באמת להכניס אורחים, לטוב או למוטב.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת וירא תשע"ט