קטגוריה: מגדל – רמבם יומי

רמבם יומי – יד ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יד ניסן תשעה. האזנה         הלכות שבת פרק ב א. דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא אומן של אותו מקום, ספק שהוא צריך לחלל… Continue Reading "רמבם יומי – יד ניסן תשעה"

רמבם יומי – יג ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         בשם ה', אל עולם (בראשית כא, לג). נחלתי עדוותיך, לעולם: כי ששון ליבי, המה (תהילים קיט, קיא). ספר שלישי והוא ספר זמנים הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור,… Continue Reading "רמבם יומי – יג ניסן תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ח תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ח א. סדור עשיית מצוות אלו בליל חמשה עשר כך הוא: בתחלה מוזגין כוס לכל אחד ואחד ומברך בורא פרי הגפן ואומר עליו קדוש היום וזמן ושותה, ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ח תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ז תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ז א. מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ז תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ו תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ו א. מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר שנאמר בערב תאכלו מצות, בכל מקום ובכל זמן, ולא תלה אכילה זו בקרבן הפסח אלא זו מצוה בפני עצמה ומצותה כל הלילה, אבל… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ו תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ה תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ה א. אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד, והם שני מיני חטים שהן החטה והכוסמת, ושלשת מיני השעורים שהן השעורה ושבולת שועל והשיפון, אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ה תשעה"

רמבם יומי – יא ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות: ברכה אמצעית של לילי שבת אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל… Continue Reading "רמבם יומי – יא ניסן תשעה"

רמבם יומי – י ניסן תשעה

השיעור במגדל,  י ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נוסח ברכות התפילה וסידורן נוסח ברכות התפלה וסידורן: (א) ברוך אתה יי' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא וכו'. (ב) אתה גבור לעולם… Continue Reading "רמבם יומי – י ניסן תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ד תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ד א. כתוב בתורה לא יראה לך חמץ יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו ביד גוים לא יהיה עובר תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם אפילו הטמינו או הפקידו, יכול לא יהיה עובר… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ד תשעה"

רמבם יומי – ט ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ט ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נהגו העם לקרות בכל יום בשחר אחר שקורין פרשת צו וברכת כהנים קורין משנה זו, אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אלו דברים שאדם… Continue Reading "רמבם יומי – ט ניסן תשעה"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן