תגית: רמבם יומי

רמבם יומי – יד ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יד ניסן תשעה. האזנה         הלכות שבת פרק ב א. דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא אומן של אותו מקום, ספק שהוא צריך לחלל… Continue Reading "רמבם יומי – יד ניסן תשעה"

רמבם יומי – יג ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         בשם ה', אל עולם (בראשית כא, לג). נחלתי עדוותיך, לעולם: כי ששון ליבי, המה (תהילים קיט, קיא). ספר שלישי והוא ספר זמנים הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור,… Continue Reading "רמבם יומי – יג ניסן תשעה"

רמבם יומי – יא ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות: ברכה אמצעית של לילי שבת אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל… Continue Reading "רמבם יומי – יא ניסן תשעה"

רמבם יומי – י ניסן תשעה

השיעור במגדל,  י ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נוסח ברכות התפילה וסידורן נוסח ברכות התפלה וסידורן: (א) ברוך אתה יי' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא וכו'. (ב) אתה גבור לעולם… Continue Reading "רמבם יומי – י ניסן תשעה"

רמבם יומי – ט ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ט ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נהגו העם לקרות בכל יום בשחר אחר שקורין פרשת צו וברכת כהנים קורין משנה זו, אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אלו דברים שאדם… Continue Reading "רמבם יומי – ט ניסן תשעה"

רמבם יומי – ז וח ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ז ניסן תשעה. האזנה         הלכות מילה פרק ב א. הכל כשרין למול ואפילו ערל ועבד ואשה וקטן מלין במקום שאין שם איש, אבל עכו"ם לא ימול כלל ואם מל אינו צריך לחזור ולמול שנייה, ובכל מלין ואפילו בצור ובזכוכית… Continue Reading "רמבם יומי – ז וח ניסן תשעה"

רמבם יומי – ו ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ו ניסן תשעה. האזנה         הלכות מילה הלכות מילה. מצות עשה אחת, והיא למול הזכרים ביום שמיני. וביאור מצוה זו בפרקים אלו. פרק א א. מילה מצות עשה שחייבין עליה כרת שנאמר וערל זכר אשר לא ימול את בשר… Continue Reading "רמבם יומי – ו ניסן תשעה"

רמבם יומי – ה ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ה ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק יא א. כל הברכות כולן פותח בהם בברוך וחותם בהם בברוך חוץ מברכה אחרונה של קריאת שמע וברכה הסמוכה לחבירתה וברכת הפירות והדומה לה וברכת עשיית המצות, ומאלו הברכות שאמרנו שהן… Continue Reading "רמבם יומי – ה ניסן תשעה"

רמבם יומי – ב ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ב ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ח א. כל פירות האילן מברכין עליהן בתחלה בורא פרי העץ ולבסוף בורא נפשות רבות חוץ מחמשת המינין הכתובין בתורה, והם ענבים ורמונים ותאנים וזיתים ותמרים שהוא מברך עליהן בסוף ברכה… Continue Reading "רמבם יומי – ב ניסן תשעה"

רמבם יומי – ג ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ג ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ט א. כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו ליהנות בריח טוב קודם ברכה, וכיצד מברך על ריח טוב, אם היה זה שיש להריח עץ או… Continue Reading "רמבם יומי – ג ניסן תשעה"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן