תפריט שנים

מה למעלה – ספר במדבר תשפ:

במדבר: הכנה לשבועות


מסכת אבות תשפ

הורדה והדפסה טועמיה – פרקי אבות_פרק ד_משנה א

מה למעלה – ספר ויקרא תשפ:

בהר בחוקותי: ספירת העומר וחזק חזק ונתחזק
שמיני
: ראשון של הפרשה, נרצה וגאולה, לצאת באמת ממצרים ולשביעי של פסח.
צו: חמישי של הפרשה וערב שבת הגדול.
ויקרא: ראשון, חמישי, ערב שבת ומוצאי שבת של הפרשה.


מה למעלה – ספר שמות תשפ:

הוספנו אפשרות לקריאה, הורדה והדפסה של חלק מן השיעורים

ויקהל פקודי: ראשון, שני, חמישי וששי של הפרשה.
כי תשא: לשבת ולקריאת פרה.
תצוה: ראשון, שני ושלישי-רביעי של הפרשה ולקריאת זכור.
תרומה: ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי של הפרשה.
משפטים: שני, שלישי ורביעי של הפרשה
יתרו: ראשון, שני, רביעי וחמישי של הפרשה
בשלח: ראשון, שני, שלישי, רביעי-חמישי וששי של הפרשה
בא
: חמישי וששי של הפרשה
וארא: ראשון, שני, שלישי ורביעי עד ששי של הפרשה
שמות: ראשון, שני, שלישי ורביעי, חמישי וששי של הפרשהמה למעלה – ספר בראשית תשפ:

ויחי: ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וששי של הפרשה
ויגש
: ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי של הפרשה
מקץ: שני, שלישי, רביעי וחמישי של הפרשה
וישב: רביעי, חמישי וששי של הפרשה


פרקי אבות תשעח – שיעור יומי

(מעודכן עד פרק ה)


הוא היה אומר – עיונים בפרקי אבות
פרק שני לראות את הנולד

פרק רביעי רבי מאיר

פרק חמישי (א') – שלי ושלך

פרק קנין תורה (א') – לעסוק בדברי תורה

Pirkei Avot – second chapter 5778

Avot chapter 4 – One hour!

Avot chapter 5 – An ideology of not giving

Avot chapter 6 – To be a student


אשת חיל – שיעור ראשוןשנישלישירביעיששישביעי , שמיניתשיעיעשיריאחד עשר, שנים עשר, שלושה עשר, ארבעה עשר, חמישה עשר, ששה עשר, שבעה עשר, שמונה עשר, תשעה עשר, עשרים, עשרים ואחדעשרים שנים , עשרים ושלש תשעז/תשעח
במסגרת "נשים במקרא ובמסורת"


פרשת ויחי – ראשון עד ששי של הפרשה
וסיפור מן ההפטרה למוצאי שבת


הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן